Koszty zatrudnienia pracownika tymczasowego

Rozważając zatrudnienie pracowników tymczasowych za pośrednictwem agencji pracy w pierwszej kolejności zadajemy sobie pytanie o koszty. W przypadku wynagrodzenia minimalnego, które na umowie o pracę aktualnie wynosi 27,70 PLN/h brutto koszt zatrudnienia przy 176 roboczogodzinach w miesiącu kształtuje się następująco:

Wynagrodzenie brutto 176 x 27,70 = 4.875,20 PLN.

Do tego trzeba doliczyć ubezpieczenie społeczne tj. składkę emerytalną/rentową + ubezpieczenie wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy + Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
To daje razem 20,39% – co odpowiada kwocie 4.875,20 x 20,39% = 994,05 PLN.

W sumie koszt jaki ponosi pracodawca to (4.875,20 + 994,05) / 176 = 33,34 PLN/h

Oprócz tego trzeba jeszcze uwzględnić, że pracownikowi tymczasowemu przysługiwać będzie urlop w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pracy. To odpowiada kosztowo dodatkowym przynajmniej 16 roboczogodzinom, które w skali miesiąca muszą być uwzględnione w kalkulacji.

Koszt urlopu = 16h x 33,34 PLN = 533,44 PLN miesięcznie / 176h = 3,03 PLN/h.

Ponadto istnieje ryzyko, że pracownik może zachorować i będzie trzeba mu wypłacać chorobowe (do 30 dni w roku koszty chorobowego ponosi pracodawca). Według publikowanych statystyk przeciętny pracownik przebywa przez 12 dni w roku na zwolnieniu lekarskim. To daje 1 dzień miesięcznie lub 8h w skali miesiąca, które trzeba uwzględnić w kalkulacji.

Ryzyko chorobowe = 8h x 33,34 PLN = 266.72 PLN miesięcznie / 176h = 1,52 PLN/h

Suma kosztów bezpośrednich z jakimi trzeba się liczyć zatrudniając pracownika na umowie o pracę przy stawce minimalnej opiewa na  37,89 PLN/h

Ale to nie są jeszcze wszystkie koszty jakie ponosi pracodawca. Pracownik podlega bowiem badaniom lekarskim, szkoleniom BHP, trzeba prowadzić związane z zatrudnieniem sprawy kadrowo-płacowe i w mniejszym lub większym stopniu zarządzać całym procesem zatrudnienia, a to wymaga zaangażowania pracowników administracyjnych i infrastruktury biurowej, co także generuje koszty. Dlatego agencja pracy, która zajmuje się udostępnianiem pracowników do w/w kwoty musi doliczyć marżę, które pozwoli pokryć koszty administracyjne i uzyskać nadwyżkę finansową, aby działalność miała sens ekonomiczny.


Ile z tego trafia do kieszeni pracownika?

Po stronie pracownika są następujące obciążenia: ubezpieczenie emerytalno-rentowe (11,26%), ubezpieczenie zdrowotne (9%), ubezpieczenie chorobowe (2,45%) oraz zaliczka na podatek dochodowy.
Przy wyżej podanej miesięcznej wysokości wynagrodzenia 4.875,20 PLN brutto to odpowiada następującym kwotom

ZUS (ubezpieczenie społeczne i chorobowe): 4.875,20 PLN x (11,25% + 9% + 2,45%) = 1047,00 PLN
Podatek: 175,00 zł
Razem potrącenia 1.222,00 PLN

Wynagrodzenie netto pracownika: 3.653,20 PLN / 176 = 20,75 PLN/h.

Jak widać do pracownika trafia na bieżąco 20,75/33,34 = 62,2% kosztów zatrudnienia. Resztę pochłaniają podatki i ubezpieczenia.
Znajomość powyższych liczb i faktów nie jest powszechna nie tylko wśród pracowników. Także pracodawcy nie zawsze dokładnie zdają sobie sprawę z kosztów zatrudnienia jakie ponoszą.
Trzeba o nich pamiętać rozpatrując ofertę cenową Agencji Zatrudnienia.