Отправить запрос на персонал

Klienci / pracodawcy
Prosimy o określenie swoich potrzeb — niezależnie czy chodzi o nasze usługi rekrutacyjne, usługi udostępniania pracowników, czy o zorganizowanie grupy podwykonawców, dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. Aby temu sprostać potrzebujemy możliwie dokładną informację. Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego!
[wysłanie zgłoszenia nie rodzi żadnych zobowiązań]

Clients / Employers
Please let us know what you require — are you interested in labour supply or contractor services, we do our best to satisfy you needs. What we need from you is possibly detailed information. Please complete all fields of the contact form!
[Data transfer causes no obligation]

Kunden / Arbeitgeber
Bitte informieren Sie uns, was Sie benötigen — egal, ob Sie Interesse für Personalvermittlung oder Nachunternehmerleistungen haben, werden wir unser bestes tun, um Ihrem Bedarf entgegen zu kommen. Was wir von Ihnen brauchen, ist möglichst genaue Information. Bitte füllen Sie alle Felder des Kontaktformulars aus!
[Űbermittlung der Nachricht ist unverbindlich]