Version: Polski | Deutsch | Русский |


Praca
w Europie!

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę w Polsce jest zwyczajowo określane w kwocie brutto.

Kwota brutto nie jest kwotą, którą pracownik otrzymuje do wypłaty. Pracodawca jest zobowiązany pomniejszyć kwotę brutto o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dopiero suma, która pozostaje po tych potrąceniach jest wypłacana pracownikowi. Struktura wynagrodzenia za pracę wygląda następująco:
 

Pracownik otrzymuje do wypłaty niecałe 72% wynagrodzenia brutto. Resztę pochłaniają obowiązkowe obciążenia fiskalne.

ubezpieczenie emerytalno-rentowe
wynosi 31,64% wynagrodzenia brutto, ale pracownik pokrywa tylko 13,71% pozostała część tj. 17,93% jest pokrywana ze środków pracodawcy. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe płaci się w celu zgromadzenia środków na przyszłą emeryturę lub rentę w razie niezdolności do pracy.

ubezpieczenie zdrowotne
Wynosi 9 % i jest pokrywana ze środków pracownika. To ubezpieczenie zapewnia pracownikowi pokrycie kosztów leczenia i opieki zdrowotnej.

podatek dochodowy
podatek dochodowy pokrywany jest ze środków pracownika i wynosi 18% w zakresie dochodów nie przekraczających rocznie brutto 85.528 PLN, powyżej tej kwoty podatek dochodowy wynosi 32%.
W praktyce osoba zatrudniona na etacie płaci mniej, ponieważ od podatku odlicza się ubezpieczenie zdrowotne.

W internecie można znaleźć liczne kalkulatory wynagrodzeń, które pomagają w obliczeniach.
Przykład: https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen

Kalkulując koszt wynagrodzenia z punktu widzenia pracodawcy należy brać pod uwagę także obciążenia, które pracodawca musi ponieść, ale nie potrąca ich z wypłaty pracownika.
Zaliczają się do nich:
2,45% na Fundusz Pracy (dotyczy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych)
0,1% na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zabezpieczenie na wypadek upadłości pracodawcy)

Biorąc pod uwagę całość kosztów zatrudnienia każda 1 PLN, które trafia do kieszeni pracownika kosztuje pracodawcę około 1,67 PLN