Version: Polski | Deutsch | Русский |


Praca
w Europie!

Formularz kontaktu

Klienci / pracodawcy 
Prosimy o określenie swoich potrzeb - niezależnie czy chodzi o nasze usługi rekrutacyjne, usługi udostępniania pracowników, czy o zorganizowanie grupy podwykonawców, dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. Aby temu sprostać potrzebujemy możliwie dokładną informację. Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego!
[wysłanie zgłoszenia nie rodzi żadnych zobowiązań]

Clients / Employers 
Please let us know what you require - are you interested in labour supply or contractor services, we do our best to satisfy you needs. What we need from you is possibly detailed information. Please complete all fields of the contact form!
[Data transfer causes no obligation]

Kunden / Arbeitgeber

Bitte informieren Sie uns, was Sie benötigen - egal, ob Sie Interesse für Personalvermittlung oder Nachunternehmerleistungen haben, werden wir unser bestes tun, um Ihrem Bedarf entgegen zu kommen. Was wir von Ihnen brauchen, ist möglichst genaue Information. Bitte füllen Sie alle Felder des Kontaktformulars aus!
[Űbermittlung der Nachricht ist unverbindlich]

 

 
 
POTRZEBUJEMY PRACOWNIKÓW DO:
We require workforces for / wir benötigen Arbeitskräfte für

 
Rodzaj pracy :
Kind of work :
Tätigkeit :
Miejsce pracy :
Place of work :
Einsatzort :
Rozpoczęcie :
Starting date / Beginn :
Czasookres :
Duration / Dauer :
Ilość Osób :
Number of workers :
Anzahl der Fachkräfte :
Rozliczenie :
Cashing up :
Abrechnung :
 na godziny / hourly wages / Stundenlohn 
 od dzieła / price for work / nach Leistung
Forma zatrudnienia :
Kind of employment :
Beschäftigungstyp :
 podwykonawca / contractor / Subunternehmer :
 praca czasowa / Timework / Zeitarbeit :
 pracobiorca / employee / Arbeitnehmer

Firma / Company / Unternehmen : 
adres / adress / Anschrift :

Osoba do kontaktu :
name of contactperson :
Name des Ansprechpartners :
Phone / Telefon :
Fax :
 
E-mail :
WWW :
 
Informacje, pytania :
Additional Infos, questions : 
zusätzliche Infos, Fragen :

 

Kod z obrazka

kod z obrazka